Izjava o prostupačnosti

Na temelju članka 9. Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (Narodne novine, broj 17/19) Općina Maruševec objavljuje

IZJAVU O PRISTUPAČNOSTI

Općina kontinuirano implementira mjere i poduzima prikladne postupke kako bi svoju službenu internetsku stranicu i sadržaje na njoj učinila pristupačnom u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (Narodne novine, broj 17/19; u daljnjem tekstu Zakon) kojim se u hrvatsko zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora. Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetske stranice Općine Maruševec. (http://www.marusevec.hr).

IZJAVU O PRISTUPAČNOSTI

Općina Maruševec kontinuirano implementira mjere i poduzima prikladne postupke kako bi svoju službenu internetsku stranicu i sadržaje na njoj učinila pristupačnom u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (Narodne novine, broj 17/19; u daljnjem tekstu Zakon) kojim se u hrvatsko zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora. Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetske stranice Općine Maruševec (http://www.marusevec.hr).

Ova Izjava o pristupačnosti odnosi se na mrežnu stranicu (http://www.marusevec.hr).

STUPANJ USKLAĐENOSTI

Internetska stranica Općine Maruševec djelomično je usklađena je s odredbama Zakona te Smjernicama CARNETa za osiguravanje digitalne pristupačnosti. U nastavku se donosi pregled neusklađenog sadržaja te objašnjenja za dijelove internetske stranice koji nisu usklađeni sa Zakonom i Smjernicama.

Mrežno sjedište (http://www.marusevec.hr) djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Općina Maruševeca nastoji što bolje prilagoditi sadržaje i oblik mrežne stranice kako osobe s invaliditetom ne bi imale nikakvih prepreka u interakciji ili pristupu digitalnom sadržaju. Digitalne informacije i usluge su pristupačne kada ih svi ljudi mogu lako opažati i razumjeti, uključujući i osobe koje imaju vizualne, slušne, motoričke ili kognitivne poteškoće.

1. Nepristupačni sadržaj

2. Nerazmjerno opterećenje

3. Sadržaj nije unutar opsega Zakona

Općina Maruševec radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti. 

Stupanj usklađenosti

Mrežno sjedište (http://www.marusevec.hr).djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Ukoliko vam je potrebna pomoć u bilo kojem dijelu internetske stranice (http://www.marusevec.hr) ili žele prijaviti problem s pristupačnošću kontaktirajte nas putem elektroničke pošte na opcina@marusevec.hr ili na (042) 729-696.

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti

Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr

Ova Izjava pripremljena je dana 20. rujna 2020., a zadnji put revidirana 7. lipnja 2022. Za pripremu ove Izjave korištena je metoda procjene koju je proveo vanjski suradnik.