Nova rasvjeta u Kapelcu i Čalincu

 

Nova rasvjeta u Kapelcu i Čalincu

Postavljena je nova javna rasvjeta sa  LED žaruljama od raskršća u Kapelcu prema crkvi te  kroz centar Čalinca. Radi se o  20 rasvjetnih tijela kojima su zamijenjene  klasična žarulje . Ovaj projekt realiziran je prijavom  na javni poziv Ministarstva gospodarstva u 12 mjesecu  2014.godine . Na istom je općina Maruševec dobila 37.533,00 kune ili 70% neto troškova projekta. Ukupna vrijednost  projekt je 67.250,00 a udio općine bio je 29.717,00 kuna. Kako je LED rasvjeta  ekološka i štedljiva rasvjeta očekuje se i manji utrošak sredstava za javnu rasvjetu kako po osnovu utrošene energije tako i za njeno održavanje.  

                              

 Rekonstrukcija nisko naponske mreže u Selniku

Rekonstruirana je niskonaponska električna mreža u Selniku gdje su zamijenjeni drveni stupovi  betonskim a na iste je postavljena i nova javna rasvjeta. Radove rekonstrukcije  je izvela Elektra Varaždin. Priprema je to ujedno  za rekonstrukciju ove županijske ceste koja ide od državne ceste  na Gredi kod pekare prema Selniku  a za koju je  Županijska uprava za ceste   dala izraditi projekt rekonstrukcije sa nogostupom čime će se omogućiti nesmetaniji prolaz pješaka i učenika koji tom dionicom prolaze do srednje škole s pravom javnosti u Maruševcu.

Program i fotogalerija