POZIV za prijavu programa / projekata za Program javnih potreba Općine Maruševec za 2015. godinu

REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MARUŠEVEC

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 400-08/14-01/01

URBROJ: 2186-017/14-01

Maruševec, 27. listopada 2014.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 48. Statuta Općine Maruševec («Službeni vjesnik Varaždinske županije» br. 11/13 i 22/13) i potrebe za prijavu javnih potreba Općine Maruševec, radi ostvarivanja prava na potporu iz sredstava Proračuna Općine Maruševec za 2015. godinu, Općinski načelnik Općine Maruševec, objavljuje

POZIV

za prijavu programa / projekata za Program javnih potreba Općine Maruševec za 2015. godinu

1. Pozivaju se svi dosadašnji i potencijalni korisnici Proračuna Općine Maruševec (registrirane udruge i druge pravne i fizičke osobe) da najkasnije do 05. studenog 2014. godine dostave svoje zahtjeve za prijavu programa radi uvrštenja u Proračun Općine Maruševec za 2015. godinu.

2. Javne potrebe koje se sufinanciraju sredstvima Proračuna Općine Maruševec su djelatnosti, programi, akcije i manifestacije od interesa za Općinu Maruševec, a odnose se na programe i projekte u predškolskom odgoju, obrazovanju, kulturi, tehničkoj kulturi, sportu, socijalnoj skrbi, zdravstvu, te ostale programe i projekte.
3. Zahtjev za prijavu programa/projekata podnosi se na utvrđenim obrascima koji se mogu preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Maruševec, Maruševec 6 i na internetskim stranicama Općine Maruševec www.marusevec.hr .

4. Uz prijavu iz prethodnog stavka udruge su dužne dostaviti:
– Izvješće o utrošku sredstava dobivenih iz Proračuna Općine Maruševec za 2013. godinu i siječanj – lipanj 2014. godine;
– Udruge sa sjedištem izvan Općine Maruševec moraju priložiti i popis korisnika s područja Općine Maruševec.

5. Potencijalni korisnici Proračuna Općine Maruševec dužni su u svojoj prijavi navesti programe/projekte koje planiraju provoditi u 2015. godini s naznakom planiranih (očekivanih) troškova za realizaciju istih i naznakom izvora financiranja.

6. Prijave s nepotpunim podacima kao i one koje pristignu van roka za dostavu neće se razmatrati.

7. Rok za podnošenje prijava je 05. studeni 2014. godine.

8. Prijave u skladu s ovim Pozivom predaju se u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Maruševec ili poštom na adresu: OPĆINA MARUŠEVEC, Maruševec 6, 42243 Maruševec (s naznakom: „Prijava programa za uvrštenje u Proračun Općine Maruševec za 2015. godinu“).

OPĆINSKI NAČELNIK

Ivan Šagi

 

Obrazac Prijave Programa Za 2015 G.
Obrazac Prijave Programa Za 2015 G.
obrazac prijave programa za 2015.g.(2).doc
75.0 KiB
213 Downloads
Details...

Program i fotogalerija