Obavijest o provođenju javne rasprave

OBJAVLJENO 2.8.2023.  |  AUTOR: Općina Maruševec
Obavijest o provođenju javne rasprave

Na temelju članka 13. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (''Narodne novine'' broj 61/14 i 3/17), članaka 16. do 21. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (''Narodne novine'' broj 64/08), Odluke Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (KLASA: UP/I-351-03/22-08/27, URBROJ: 517-05-1-1-23-22 od 03.7.2023. godine) i članka 7. stavka 15. Odluke o izmjenama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela (''Službeni vjesnik Varaždinske županije'' broj 82/19 i 96/21) Upravni odjel za poljoprivredu i zaštitu okoliša Varaždinske županije daje

O B A V I J E S T

o provođenju javne rasprave u postupku procjene utjecaja na okoliš
na Studiju utjecaja na okoliš za zahvat eksploatacije ciglarske gline na budućem eksploatacijskom polju „Cerje Tužno 1“,
Općina Maruševec, Varaždinska županija,
nositelja zahvata CIGLANA CERJE TUŽNO d.o.o.

I

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja donijelo je 3. srpnja 2023. godine Odluku o upućivanju Studije o utjecaju na okoliš za zahvat eksploatacije ciglarske gline na budućem eksploatacijskom polju „Cerje Tužno 1“, Općina Maruševec, Varaždinska županija, nositelja zahvata CIGLANA CERJE TUŽNO d.o.o., Cerje Nebojse 2, Cerje Nebojse, 42243 Maruševec na javnu raspravu. U sklopu javne rasprave održat će se javni uvid i javno izlaganje.

II

Javni uvid provest će se izlaganjem jednog primjerka cjelovite Studije i jednog primjerka sažetka Studije u trajanju od 30 dana i to od 10. kolovoza 2023. do 10. rujna 2023. godine. Javni uvid provest će se u prostorijama Općine Maruševec, Maruševec 6, 42243 Maruševec radnim danom od 8 do 15 sati. Sažetak Studije bit će objavljen na internetskim stranicama Varaždinske županije i Općine Maruševec, a na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja biti će objavljena i cjelovita Studija. Tijekom javnog uvida javnost i zainteresirana javnost ima pravo izvršiti uvid u dokumentaciju predmeta javne rasprave te upisati prijedloge i primjedbe u knjigu primjedbi koja se nalazi uz dokumentaciju, zaključno s 10. rujnom 2023. godine.

III

Javno izlaganje održat će se 6. rujna 2023. godine (srijeda) u 10 sati u prostorijama Općine na adresi Maruševec 6, 42243 Maruševec. Na javnom izlaganju biti će prisutni predstavnici investitora tvrtke CIGLANA CERJE TUŽNO d.o.o., predstavnici ovlaštenika tvrtke EcoMission d.o.o. iz Varaždina i predstavnici Općine Maruševec.

Tijekom javnog izlaganja nazočna javnost i zainteresirana javnost može postavljati pitanja o predloženim rješenjima na koja usmeno ili u pisanom obliku odgovaraju predstavnici investitora i predstavnici ovlaštenika. Primjedbe i prijedloge javnost može dati i usmeno u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja.

IV

Javnost i zainteresirana javnost može također dostaviti pisana mišljenja, prijedloge i primjedbe tijelu koje provodi javnu raspravu - Varaždinskoj županiji, Upravnom odjelu za poljoprivredu i zaštitu okoliša, Franjevački trg 7, Varaždin, zaključno s 10. rujnom 2023. godine. U slučaju da prijedlozi i primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti nisu dostavljene u roku i nisu čitko napisane, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

V

Ova obavijest objavljuje se 2. kolovoza 2023. godine u dnevnim novinama ''Večernji list'' te na oglasnim pločama i internetskim stranicama Varaždinske županije, Općine Maruševec i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

KLASA: 351-02/23-01/31
URBROJ: 2186-05/6-23-3
Varaždin, 31.07.2023.

Internet stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšala funkcionalnost.